Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

Wieloletni rządowy program " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 - edycja 2023

 

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku: 98 300,00 zł.

/słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych/

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku: 122 875 ,00 zł.

/słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych/

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku .

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży.

2. Moduł dla osób dorosłych.

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach .

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W Gminie Rudnik realizowany jest Moduł 1 i Moduł 2 .

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz uchwałą nr 264 z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie kwoty 1200,00 zł.


 

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE RUDNIK

Dotacja w Gminie Rudnik przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocy osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku .

W roku 2022  w ramach programu wydatkowano kwotę 114 965,00 zł, z tego kwota 91 970,00 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa. Wkład własny Gminy wyniósł 22 995,00 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 59 osób, z zasiłku celowego na zakup żywności 93 osoby , z pomocy rzeczowej 0 osób.


 


 

 

 


 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny